Oktaeder logo Szabadon választható társadalomtudományi/nem természettudományi/közismereti/értelmiségképző tárgy


 
Bevezetés az ismeret- és tudományelméletbe
Ajánlott Szakok: minden szak számára
Kód: xxxn9218
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Előadó Szegedi Péter, egy. docens
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 
Előismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 

 

 
Bevezetés az ismeret- és tudományelméletbe
Heti 2 órás előadás.
 Előadó:
Szegedi Péter
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
 

Helye: 058 (Lágymányos, Északi Tömb, Kémia épület) Ideje:
csütörtök 18:30-20:00
 
Ajánlás:
A kurzust bármely évfolyam bármely szakos hallgatójának ajánlom.
Előismeretek:
Valamely természettudomány alapjainak ismerete előny, és a kurzus anyagának maradéktalan követését megkönnyíti, de nem feltétlenül szükséges.
Számonkérés:
Kollokvium az órák anyagából.
Tematika:
A kurzus áttekinti a klasszikus ismeret- és tudományelmélet alapfogalmait, vizsgálja a tudás és tudomány természetét, forrásait, valamint a mindezekkel szemben felmerülő kételyeket. Eközben hasznosítja a filozófia története során felhalmozott érveket és meggondolásokat Platóntól napjainkig.

1. Bevezetés. A megismerés alanya: Ki ismeri meg a világot? Az egyén? A közösség? A megismerés tárgya: Az elmén kívüli világ? Az elmén belüli világ?
2. Az alany és a tárgy viszonya: Törekvés a tárgyilagosságra.
3. A megismerő alany képességei: Érzékelés (tapasztalat, észlelés, emlékezés), gondolkodás (fogalomalkotás, ítélet, következtetés, logika). Velünk született vagy szerzett?
4. A tudás: Mi a tudás? Hit és tudás. Megszerezhető-e a tudás? Igazolható-e a tudás? Mi az ésszerűség?
5. Kételkedjünk együtt! Az ismeretszerző eszközök és az ismeretek megbízhatóságának vizsgálata.
6. Az igazság: Különböző igazságelméletek.
7. A tudományos kutatás: Felfedezés és a feltevések ellenőrzésének alapjai. Az általánosítás szerepe.
8. A feltevések ellenőrzése: Kísérleti ellenőrzés. Segédfeltevések. Döntő kísérletek. Önkényes feltevések. A tapasztalati ellenőrizhetőség kritériuma.
9. Az elméletek megerősítése: A megerősítés követelményei. Az elméletek elfogadhatósága.

10. Magyarázat, megértés és előrelátás: A tudományos magyarázat típusai, logikája, határai. Az előrelátás jelentősége.
11. Az elmélet: Az elmélet tulajdonságai. Magyarázó szerepe. Az elméleti létezők. Fogalomalkotás: A meghatározás típusai.
12. Az elméletek visszavezethetősége: A biológia és az élettelen természettudományok. A pszichológia és a biológia. A társadalomtudományok.
13. Összegzés és kitekintés: Végül is megismerhető a világ? A tudomány fejlődéséről alkotott nézetek fejlődése

Ajánlott irodalom:
Általános irodalom (nem fedik a kurzus teljes anyagát, de több témához is segítséget nyújtanak):

Fehér, Márta - Hársing, László: A tudományos problémától az elméletig (Kossuth, Budapest 1977)
Hársing László: Bevezetés a tudományelméletbe (Bíbor, Miskolc 1999)
Hempel, Carl G.: Philosophy of Natural Science (Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1966)

Egyes órákhoz tartozó filozófiai szövegek:

A Bécsi Kör filozófiája (Gondolat, Budapest 1972) - 1., 8-9. óra
Arisztotelész: Metafizika, IX. 10. - 6. óra
Bacon, Francis: Novum Organum, I-IV, XIX, XXII, XXXIX-XLIV, XCV - 2-3., 7. óra
Barnes, Barry-Bloor, David-Henry, John : A tudományos tudás szociológiai elemzése (Osiris, Budapest 2002) - 1. óra
Berkeley, George: Értekezés az emberi megismerés elveiről - 3., 5. óra
Descartes, René: Értekezés a módszerről , II. IV. (Matura) vagy Elmélkedések az első filozófiáról, 1-3. elmélkedés - 3., 5. óra
Gettier, Edmund: Igazolt igaz hit-e a tudás? (Magyar Filozófiai Szemle 1995/1-2) - 4. óra
Goldman, Alvin: A tudás oksági elmélete (uo.) - 4. óra
Hume, David: Értekezés az emberi természetről, I. k. 1. rész, 3., 4.- 3., 5. óra
Kant, Immanuel: Prolegomena vagy A tiszta ész kritikája, Bevezetés - 1., 3., 5. óra
Kuhn, Thomas S. : A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, Budapest 1984) - 1., 13 óra
Lakatos, Imre: Filozófiai írásai (Atlantisz, Budapest 1997) - 13. óra
Locke, John: Értekezés az emberi értelemről, II. k. 1-12. fej., 25-33; IV. k. 1-17. - 1., 3., 5. óra
Platón: Az állam, 514a-517a - 1. óra
            Menon, 81c(XV)-86a - 4. óra
            Theaitétosz, 142a-186e, 187a-200d, 200d(XXXVIII)-210d - 4. óra
Popper, Karl R. : A tudományos kutatás logikája (Európa, Budapest 1997) - 8-9. óra
Soós, Vilmos: Modern igazságelméletek - 6. óra


Hírek, információk:
Az órákon kivetített diák a Moodle-rendszeren keresztül érhetők (majd) el. Belépés az EHA-kóddal és az ETR-es jelszóval a https://elearning.elte.hu lapon.

Utolsó felfrissítés: 2011. február 11.